גיזליין דיין

Algérie

Apeurés et faisant face a des des menace d'attaques par des nationalistes anticolonialistes armées, Gislaine Diaine et sa famille ont fui l'Algérie pour se rendre en en 1961. Aujourd'hui Gislaine est אורתופוניסט et habite פריז.

cette page en anglais

לטעון יותר להחזיק SHIFT מפתח לטעינה כל להעמיס את כל

כרונולוגי דס גויפס אן אלג'רי

1er siècle AD
Desfs Juifs se rendent en Afrique du Nord and sont accueillis par les Berbères.
7ה מאה
מהגרים. האיטלקים ביזאנטי קוי איסט גוברן פר des des armeses islamiques.
1492
L'Inquisition Espagnole. Des Juifs sépharades s'installent en Algérie.
16ה מאה
Trois חשוב קהילות סוסי établies sont אלג'יר, Bejaia et Oran.
1841
Les les rabbiniques juives sont placées sous la juridiction française. Le gouvernement קולוניאלי להתחיל nommer des grands הרבנים.
1870
על אקורדים להקת פרלמנט aux Juifs Algériens. פרנסואה פרנסאז פרמנסיס טומב סו ל'אמפיס דה l'antisémitisme.
1898
מגזינים מיובשים. דוקס ג'ויס. L'armée algérienne להתעלם מפוגרום.
1934
Le פוגרום דה קונסטנטין. 34 גויס סופט tués et 200 מגזינים sont גלולות.
1940
על הפנסיה לה citoyenneté des Juifs Algériens. Elle est restaurée Suite à la libération de l'Algérie en 1943.
1962
L'Algérie הבן מקבל indépendance de la France. 100 000 מיוז'נט. La citoyenneté algérienne est offerte aux Musulmans et non aux Juifs. 6 500 Juifs restivent rester.
1967-1968
Toutes les בתי כנסת Algériennes sauf une sont saisies par le gouvernement et transformées en mosquées.
2014
50 Juifs Algériens subsistent.